Invandrare-extremisters röda skynke

Det röda skynket

De främlingsfientliga partierna gick starkt framåt i valet till Europaparlamentet den 7 juni. Rena fascister som British National Party vann två mandat. Islamofoben Geert Wilders är med sina 16.4 procent det näst största partiet i Nederländerna. I flera andra länder bekräftas också extremhögerns frammarsch. Gemensamt för detta politiska avskum är det främlingshat som de sprider för att vinna röster. Deras framgång speglar den allt djupare demokratiska krisen i de 27 medlemsländerna, den rädsla som det allt hårdare sociala klimatet sprider och osäkerheten inför framtiden. Det är en rik mylla för de som känner sig bättre när de har någon under sig att sparka på. Utlänningen, invandraren, den som ser annorlunda ut och som lever annorlunda blir den extrema högerns röda skynke.

Geert Wilder en äkta rasist för folket och fosterlandet

Vilka utvandrar och varför ?

In – och utvandringens karaktär på vår planet är långt ifrån extremhögerns karikatyr av snyltare som siktar in sig på sociala bidrag i de rika länderna. Vad är det som får människor att bryta upp från sina hem, lämna allt bakom sig för en osäker framtid i ett främmande land ?

Frågan är inte ny och i den ekonomisk-historiska litteraturen brukar problemet bahandlas i termer av en « drag or push », det vill säga drogs invandrare till ett land av bättre framtidsmöjligheter eller stöttes de bort från sitt land av misär och en svart framtid. Den stora majoriteten av forskare i ämnet stöder « drag »-teorin. Det är behovet av arbetskraft på en marknad i ett land eller region som drar till sig invandrare. För även om det finns ett tryck (en « push ») att lämna sitt hem gör de flesta inte det om utsikterna att hitta något bättre saknas.

En femtedel av Sveriges befolkning utvandrade

När en femtedel av vår befolkning lämnade Sverige fanns naturligtvis trycket och misären men det vara bara för att det fanns stora utsikter att finna ett arbete i USA som man lämnade hemmet. Den amerikanska arbetsmarknaden drog till sig miljontals människor från hela världen och formades till det land vi känner i dag.

I dag ser orsakerna till in-och utvandring likadana ut. De industriellt utvecklade länderna i Nordamerika, i Europa och oljeemiraten drar till sig miljoner invandrare, många med kvalificerad utbildning och naturligtvis de flesta okvalificerade för att sysselsättas i arbeten som marknaden har svårt att finna arbetskraft till.

I runda tal finns det 200 miljoner invandrare i världen, den övervägande delen är installerade i Nordamerika och Europa. Där bidrar de till att upprätthålla den ekonomiska tillväxten och väger upp den stigande medelåldern bland den inhemska befolkningen. Den stora majoriteten av dem kommer inte, som man kan tro, från de fattigaste länderna i världen utan från « utvecklingsländer » som Kina och Mexico. Och de flesta av dem har ett visst startkapital både i pengar och utbildning. Väl på plats bidrar de dessutom till ursprungslandets ekonomi genom att skicka tillbaka stora summor till familjen som blivit kvar. Det handlar om cirka 200 miljarder dollar per år , mer än dubbelt upp jämfört med de rika ländernas utvecklingsbidrag till fattiga länder.

Invandrad befolkning per region i tusental och i procent 1998-2005

Region

År

Invandrad befolkning (000)

% av lokalbef.

Nordamerika

1985

22 000

8,2

1995

33 000

11,2

2005

44 000

13,5

Europa

1985

23 000

4,8

1995

54 000

7,6

2005

63 000

8,8

Asien

1985

37 000

1,3

1995

47 000

1,4

2005

53 000

1,4

Källa : FNs befolkningsstatistik

Under perioden i tabellen ovan var den genomsnittliga invandringen per år 1,370 miljoner till Nordamerika och 1,083 miljoner till Europa. För Asien var siffran negativ, det vill säga en nettoutvandring på 1,297 miljoner per år. Från Latinamerika nettoutvandrade 804 000 per år och från Afrika bara 455 000 per år.

OECDs statistik ger svaret på vilka motiv som ligger bakom invandringen. För år 2006 ser siffrorna ut på det här sättet :

Invandring efter land och orsak år 2006

Land

Arbete

Familje-

anslutning

Humanitära

orsaker

Fri EU -cirkulation

Övrigt

Totalt antal

(milj)

USA

6%

70%

17%

7%

1,266

UK

29%

32%

9%

24%

6%

0,343

Kanada

22%

61%

0%

17%

0,252

Tyskland

6%

3%

4%

64%

0%

0,216

Italien

31%

42%

3%

22%

2%

0,204

Frankrike

6%

59%

4%

20%

11%

0,169

Källa : OECD

I tabellen ovan variera motivet « arbete » kraftigt mellan olika länder. Men i de flesta fall ska « familjeanslutning » också ses som « arbete » eftersom anslutande familj också söker arbete.

Tyskland står ut som ett undantag. Det verkar troligt att tillgången till en stor arbetskraftsreserv i östra delen av landet förklarar varför invandringen från utom-EU är så liten.

Att Europa skulle vara en fristad för asylsökande flyktingar stämmer inte alls med verkligheten. Ovan kan du se att de asylsökande inte utgör mer än 3-4 procent av invandringen i Europa. De som flyr undan krig och förtryck förflyttar sig, eller tvångsförflyttas, oftast inom det egna landet som exempelvis i Irak, Sudan och Tchad. Sedan 2003 har antalet (tvångs)förflyttade inom det egna landet kraftigt ökat och överstiger nu antalet asylsökande i utlandet.

Hur ser det ut i olika länder ?

Totala antalet utlandsfödda* och i procent av lokalbefolkning

Land

1997

2000

2003

2006

Belgien

Totalt(milj)

1 011

1 058

1 185

1 319

%

9,9

10,3

11,4

12,5

Danmark

Totalt(milj)

0,276

0,308

0,337

0,360

%

5,2

5,8

6,3

6,6

Holland

Totalt(milj)

1 469

1 615

1 731

1 732

%

9,4

10,1

10,7

10,6

Spanien

Totalt(milj)

1 173

1 969

3 693

5 250

%

3,0

4,9

8,8

11,9

Sverige

Totalt(milj)

0,954

1 004

1 078

1 175

%

10,8

11,3

12,0

12,9

UK

Totalt(milj)

4 222

4 667

5 290

6 116

%

7,2

7,9

8,9

10,1

USA

Totalt(milj)

29722

31108

36521

39055

%

10,7

11,0

12,6

13,0

Källa : OECD

* I gruppen « utlandsfödda » finns också de som fått medborgarskap i det nya landet.

För många länders ekonomiska utvecklingen spelar invandringen en stor roll. I Sverige bidrog till exempel invandrarna under perioden 1996 –2006 med hela 62% till ökningen av antalet syselsatta på den svenska arbetsmarknaden. Och även om sysselsättningsgraden är lägre bland utlandsfödda än infödda är den i Sverige högre hos de utlandsfödda ,både bland kvinnor och män, än sysselsättningsgraden bland infödda i exempelvis Italien och Belgien. När år 2006 77 svenska män av 100 har ett arbete är samma siffra för utlandsfödda män 67, och 73.1 på 100 för svenska kvinnor och 58.0 på 100 för utlandsfödda kvinnor. Alltså är det framför allt de utlandsfödda kvinnorna i Sverige som saknar arbete , men deras sysselsättningsgrad är ändå högre än bland exempelvis infödda kvinnor i Belgien.

Skillnaderna i sysselsättningsgrad, som naturligtvis speglar de invandrades handikapp på arbetsmarknaden, går igen i de inkomstskillnader som finns mellan infödda och utlandsfödda arbetare. Tabellen nedan ska läsas så här : 1) Medianlönen i landet är lönen i mitten , dvs hälften av alla löntagare tjänar mer och hälften tjänar mindre. 2) Män födda i ett OECD-land har i Sverige en medianlön som utgör 98% av svenska arbetares medianlön. Att medianlönen för födda i OECD är så låg i USA beror på att alla mexikanska arbetare i USA är inräknade eftersom Mexiko tillhör OECD.

Lön för invandrade från OECD och utom OECD i förhållande till inföddas medianlön 2008

Land

Män

Födda i OECD Utom OECD

Kvinnor

Födda i OECD UtomOECD

Frankrike

105

88

92

88

Tyskland

100

88

92

87

Sverige

98

87

101

91

USA

68

81

78

84

Holland

99

78

98

83

Källa OECD

Tabellen visar tydligt att den invandrade arbetskraften har det svårare på arbetsmarknaden än de infödda även om skillnaderna i vissa fall är mindre än väntat och i Frankrikes fall till och med ligger över medianen för män födda i OECD och i Sverige för kvinnor födda i OECD. Skillnaden mellan födda i OECD och utom OECD speglar den dubbla invandringspolitik som många OECD-länder följer- selektiv invandring av välutbildade och mer eller mindre fri invandring av okvalificerad arbetskraft till låglöneyrken.

Den här genomgången visar hur den rasistiska kampanjen från högerextremister om invandringen som i första hand ett problem om snyltande på sociala bidrag är helt felaktig och bara tjänar politiska syften att ställa svenska arbetare i konflikt med utländska arbetare. Det hjälper också de nyliberala krafternas försök att undergräva den svenska arbetsrätten och kollektivavtalen.

I media:DN1,SVD1,ETC,Dagens Arena,SSD1,SVD2,Dagens Arena2,DN2,SVD3,

Bra bloggar:Svensson,Röda Malmö,Jinge,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 svar på ”Invandrare-extremisters röda skynke

Lämna ett svar